top


KAUPANGPROSJEKTET

Se menyen

KAUPANGPROSJEKTET

VEDTEKTER


Endret/Vedtatt på årsmøtet 29.02.2012. Gjeldende fra samme dag.


§ 1 NAVN


Foreningens navn er KAUPANGPROSJEKTET.


§ 2 FORMÅL

Kaupangprosjektet er en ideell forening. Foreningens viktigste oppgave er å arbeide for et levende formidlingsmiljø og -senter på eller ved Kaupang. Det skal presentere sørfylkets oldtid generelt og vikingenes og Vestfoldkongenes håndverks- og handelssentrum spesielt. Formidlingen skal ha en publikumsvennlig form med turistmessig appell, samtidig som innholdet skal være faglig seriøst og - så langt som mulig - historisk korrekt. Ambisjonen er å spre kunnskap lokalt om vår oldtidshistorie og våre oldtidsminner ved hjelp av foredrag, seminarer, ekskursjoner, markvandringer og undervisning i samarbeid med universiteter, skoler, barnehager etc.

Egne grupper kan opprettes for å jobbe med spesielle prosjekter. Prosjektgruppene er underlagt styret.
Innenfor rammen av foreningens virkeområde skal det videre åpnes for ulike oppgaver og aktiviteter som det måtte være interesse for blant medlemmene, eksempelvis:Ovenstående skal ikke være til hinder for at foreningen kan engasjere seg i andre aktiviteter den måtte finne interessant.


§ 3 MEDLEMSKAP


Som medlem kan opptas alle som har interesse for foreningens virksomhet.

Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens vedtekter.

STEMMERETT: Enkeltmedlemmer har 1 stemme og familiemedlemskap har 2 stemmer Bedriftsmedlemskap har 1 stemme. Barn under 16 år har ikke stemmerett, men tale og forslagsrett.


§ 4 KONTINGENT


Det betales medlemskontingent årlig. Det kan tegnes enkeltmedlemskap, familiemedlemskap eller bedriftsmedlemskap. Kontingenten betales for ett år av gangen. Kontingenten vedtas på årsmøtet.


§ 5 STYRET


Styret består av leder, kasserer, sekretær, minimum 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Leder og varamedlemmer velges hvert år. De øvrige velges for 2 år. Hvert år er 2 av styrets medlemmer på valg. Kasserer og sekretær er på valg annet hvert år. Alle kan gjenvelges. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret velger selv sin nestleder. Styret utnevner revisor.


§ 6 ÅRSMØTET


Foreningens organer er årsmøtet og styret. Årsmøtet er det høyeste organ og det avholdes årsmøte hvert år før 1.mars.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet må skje senest 2 uker før årsmøtet holdes. Saksdokumentene til årsmøtet skal være tilgjengelige for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet velger leder, kasserer, sekretær, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite


§ 7 HOVEDSETE


Foreningens har sitt hovedsete i Larvik. Adresse: Kullveien 5, 3264 Larvik.


§ 8 OPPLØSNING


Oppløsning av Kaupangprosjektet kan skje på årsmøtet med ¾ dels flertall eller på ekstraordinært årsmøte med ¾ dels flertall. Årsmøtet fordeler gjenværende midler i tråd med Kaupangprosjektets formål.


--- * ---